СХВАЛЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол педагогічної ради                 Наказ № 136 від 12.09.2020
№1 від 28.08.2020                 Директор ЗДО№45:  Панасюк Т.Г.

Положення
про академічну доброчесність в
Закладі дошкільної освіти № 45
Рівненської міської ради

I. Загальні положення .
1.1. Положення про академічну доброчесність (далі-Положення) закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 45 гуманітарного напрямку, є внутрішнім нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти та довіри до результатів навчання, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітного процесу.
1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції       ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про запобігання корупції»,  «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу»,  Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору, листа Міністерства освіти і науки України від 12.03.19 № 1/11-2507 «Щодо сприяння утвердження академічної доброчесності в Україні» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.
1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів    в усіх сферах діяльності закладу (освітній, навчальній, виховній, тощо), дотриманні  загальновизнаних норм етики, моралі, поважаючи гідність осіб, які працюють в закладі, підтримці системи демократичних відносин між працівниками, сприянню підвищення морально-психологічного клімату в колективі, спрямовування своїх дій на зміцнення авторитету закладу, запобігання порушенням академічної доброчесності.
1.4.Педагогічні працівники та інші  учасники освітнього процесу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

II. Поняття та принципи академічної доброчесності закладу освіти.
2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу з метою забезпечення довіри до результатів освітньої діяльності, попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
2.3. Для забезпечення академічної доброчесності в нашому закладі дошкільної освіти необхідно дотримуватися наступних принципів:
– демократизму;
– законності;
-верховенства права
– соціальної справедливості;
– пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
– рівноправності;
– гарантування прав і свобод;
– професіоналізму та компетентності;
– партнерства і взаємодопомоги;
– поваги та взаємної довіри;
– відкритості і прозорісті;
– відповідальності за порушення академічної доброчесності.
2.4. Академічній доброчесності протиставляється категорія академічної не доброчесності, основні прояви, якої знаходимо у таких видах діяльності:
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю)наукових, творчих  результатів роботи, виконаних іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості),  відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають:- навчальні  проекти,  кваліфікаційні  роботи (проекти), методичні праці, досвід роботи, конспекти занять, сценарії свят, розваг, а також дистанційні курси.
Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих  методичних матеріалів,  як нових наукових результатів.
Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі.
Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що означає «підробка».
Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
Академічне шахрайство – передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:
-посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
-списування-використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації ;
-повторна публікація своїх методичних наробок та матеріалів.
Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої  діяльності чи організації освітнього процесу.
Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних організаціях.
Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.
Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є зокрема академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
Хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання  (отримання )коштів, майна чи послуг  матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

III. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу  передбачає:
-Дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»,
– Конституції  України;
-дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

-утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;

-дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги,   толерантності;
-запобігання корупції, хабарництву, уникнення конфлікту інтересів;
-збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;
-надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

  • дисциплінарна;
  • адміністративна;
  • відмова в присвоєнні або позбавленні присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
  • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;
  • інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України;
  • при необ’єктивному оцінюванні досягнень здобувачів освіти в ЗДО, педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання компетентностей. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання;
  • спотворене представлення в методичних розробках, публікаціях чужих  ідей, використання інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови у присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії.

5.2.Положення доводиться до відома працівників та батьківської громади, а також оприлюднюється на сайті закладу.
5.3.Директор, вихователь-методист закладу дошкільної освіти:
-Забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом різних форм роботи з кадрами, ознайомлюють працівників з вимогами щодо оформлення методичних розробок, інших публікацій.

VI. Комісія з питань академічної доброчесності.
– посилання на джерела інформації;
-дотримання норм законодавства України про авторське право;

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності.
За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

VЗаходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.
5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із Правилами внутрішнього розпорядку закладу та з даним Положенням під підпис. 
-Забезпечують рецензування робіт та рекомендують педагогам сервіси безкоштовної перевірки на плагіат.
5.4.Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення.
6.1.Комісія з питань академічної доброчесності (далі- Комісія)- це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення, дотримання учасниками освітнього процесу морально – етичних та правових норм цього Положення.
6.2.До складу Комісії входять представники Ради закладу, педагогічного колективу та батьківського самоврядування. Склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Термін повноважень комісії 1 рік.
6.3. Комісія розглядає питання порушення морально – етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або за заявою учасників освітнього процесу.
6.4. Будь який учасник освітнього процесу може звернутися до комісії з заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (ПІП, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада,особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви викладені в некоректній формі, комісією не розглядаються.
6.5. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.
6.6. Повноваження Комісії:
– одержувати, розглядати заяви щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
– ознайомлення учасників освітнього процесу із цим Положенням;
– проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників;
-надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

VII. Заключні положення.
7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням не етичної поведінки. Заклад забезпечує публічний доступ до Положення через власний сайт.
7.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.
7.3. Положення про академічну доброчесність затверджується педагогічною радою закладу та уводиться в дію наказом директора.
7.4.Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь яким учасником  освітнього процесу за поданням педагогічної ради ЗДО.

 

Директор ЗДО№45: Панасюк Т.Г.