ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)  
за І півріччя 2022 р
коди
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №45 за ЄДРПОУ 25675242
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 10 984 100,00 4 878 420,09 4 878 420,09
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 10 984 100,00 4 878 420,09 4 878 420,09
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 8 287 500,00 4 048 073,59 4 048 073,59
Оплата праці  2110 040 6 793 000,00 3 313 755,51 3 313 755,51
  Заробітна плата 2111 050 6 793 000,00 3 313 755,51 3 313 755,51
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 494 500,00 734 318,08 734 318,08
Використання товарів і послуг 2200 080 2 696 600,00 830 346,50 830 346,50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 79 100,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 8 300,00
Продукти харчування 2230 110 706 200,00 41 131,60 41 131,60
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 43 100,00 19 814,84 19 814,84
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 1 859 400,00 768 900,06 768 900,06
  Оплата теплопостачання 2271 160 1 285 200,00 649 966,28 649 966,28
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 81 400,00 26 462,32 26 462,32
  Оплата електроенергії 2273 180 468 600,00 89 509,23 89 509,23
  Оплата природного газу 2274 190
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 24 200,00 2 962,23 2 962,23
  Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 500,00 500,00 500,00
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 500,00 500,00 500,00
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії  2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360    
Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450
Реконструкція  та  реставрація  3140 460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.    
Начальник управління освіти    Б.М.Турович
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   Г.Т.Ярмольчук
___ липня 2022р. (підпис) (ініціали, прізвище)