ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)  
за 2022 рік
коди
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №45 за ЄДРПОУ 25675242
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 10 560 848,00 10 010 626,93 ##########
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 10 560 848,00 10 010 626,93 ##########
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 8 177 738,00 8 177 736,46 8 177 736,46
Оплата праці  2110 040 6 689 444,00 6 689 443,18 6 689 443,18
  Заробітна плата 2111 050 6 689 444,00 6 689 443,18 6 689 443,18
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 488 294,00 1 488 293,28 1 488 293,28
Використання товарів і послуг 2200 080 2 383 110,00 1 832 890,47 1 832 890,47
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 79 000,00 71 628,72 71 628,72
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 8 300,00 2 975,10 2 975,10
Продукти харчування 2230 110 280 000,00 279 523,63 279 523,63
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 149 000,00 148 584,53 148 584,53
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 1 865 000,00 1 328 368,49 1 328 368,49
  Оплата теплопостачання 2271 160 1 285 200,00 955 270,09 955 270,09
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 81 400,00 79 064,91 79 064,91
  Оплата електроенергії 2273 180 468 600,00 264 255,15 264 255,15
  Оплата природного газу 2274 190
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 29 800,00 29 778,34 29 778,34
  Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 810,00 1 810,00 1 810,00
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1 810,00 1 810,00 1 810,00
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії  2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360    
Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450
Реконструкція  та  реставрація  3140 460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.    
Начальник управління освіти    Б.М.Турович
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   Г.Т.Ярмольчук
___ січня 2023р. (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №4-3-М)
за 2022 р.
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради  ЗДО №45 за ЄДРПОУ 25675242
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 6 #ССЫЛКА!
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 993 615,00 993 615,00 993 615,00 993 615,00
у тому числі:
Поточні видатки 2000 020
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030
Оплата праці 2110 040
  Заробітна плата 2111 050
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070
Використання товарів і послуг 2200 080
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
  Оплата теплопостачання 2271 160
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
  Оплата електроенергії 2273 180
  Оплата природного газу 2274 190
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200
  Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360
Капітальні видатки 3000 370 993 615,00 993 615,00 993 615,00
Придбання основного капіталу 3100 380 993 615,00 993 615,00 993 615,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 993 615,00 993 615,00 993 615,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X 993 615,00 X X X X X X X X X
Начальник управління освіти Б.М.Турович
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Т.Ярмольчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
__ січня 2023 р.
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради
      ЗДО№45
ЗВІТ ПРО БЕЗКОШТОВНЕ НАДХОДЖЕННЯ
 з січня по вересень 2022 року
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 5 6
борошно, кг 20,000 320,00
дріжджі, кг 2,000 137,50
родзинки, кг 3,000 240,00
іграшка новорічна гном, шт. 1,000 200,00
адреналiн, шт. 2,000 20,40
біосепт, шт 1,000 28,50
барвник, шт. 1,000 35,00
брил.зелені спирт.р-, шт. 1,000 10,70
бутиль з помпою для води, шт. 1,000 380,00
вінчик, шт 1,000 100,00
вага медична, шт. 1,000 380,00
валiдол, шт. 2,000 15,00
валік, шт. 1,000 115,00
вугілля активоване, шт. 2,000 7,80
граблi, шт. 1,000 95,00
діазолін, шт. 1,000 12,00
дімедрол, шт. 1,000 3,10
дротаверiн, шт. 1,000 13,15
емаль блакитна, кг 0,900 101,57
емаль голуба, кг 0,900 90,80
емаль жовта, кг 1,800 239,25
емаль зелена, кг 2,700 371,88
емаль червона, шт 1,800 275,00
еуфілін 2% 5мл, шт. 1,000 4,10
йод, шт 1,000 16,50
книга “Дошкільнятам правоз-о”, шт. 1,000 100,00
книга “Програма дошкільного виховання”, шт 11,000 1 760,00
книга “Скоромовки”, шт. 1,000 40,00
корглiкон, шт. 2,000 8,23
костюм робочий, шт. 1,000 160,00
ліхтар, шт. 2,000 900,00
лак, шт. 2,500 500,00
лак  кг, кг 9,150 1 675,00
ламінатор, шт. 1,000 1 239,00
левомеколь мазь, уп. 1,000 28,50
лепбук Зима, шт. 1,000 300,00
лотки  пластикові, шт. 3,000 150,00
магнію сульфат 25%, шт. 2,000 8,30
миска пластмасова, шт. 2,000 90,00
набір ялинкових  прикрас, шт. 1,000 165,00
навчальні посібник “Комахи”, шт. 1,000 145,00
навчальний посібник “Склади речення”, шт. 1,000 120,00
нашатирний спирт, шт. 1,000 7,20
підодіяльник б/в, шт. 8,000 120,00
папка “Осінні спостереження”, шт. 1,000 135,00
папка “Посуд”, шт. 1,000 138,00
парацетамол, шт. 1,000 6,80
парацетамол 120мг, шт. 1,000 31,70
пензлик, шт. 9,000 146,00
перекись водню, шт 3,000 28,50
переноска, шт. 1,000 110,00
преднiзолон, шт. 2,000 48,86
регідрон, уп. 5,000 69,50
решітка радіаторна, шт 33,000 11 064,00
рукавиці, шт 3,000 45,00
рукавиці діалектичні, шт. 1,000 300,00
світильник  Prismatic, шт 22,000 4 994,00
снежка кг, кг 1,000 60,00
стілець офісний, шт. 1,000 3 198,00
супрастiн, шт. 2,000 86,50
тарiлки, шт. 12,000 276,00
тарілка для хліба, шт. 6,000 246,00
термометр, шт. 1,000 50,00
тертка, шт. 2,000 270,00
тумба для взуття, шт. 1,000 2 800,00
фарба блакитна, кг 0,900 98,00
фарба бузкова, кг 0,900 94,00
фарба жовта, кг 0,900 120,00
фарба зелена, кг 0,900 105,00
фарба ківі, кг 0,900 125,00
фарба помаранчева, кг 0,900 98,00
фарба червона, кг 0,900 98,00
халат білий, шт. 1,000 100,00
чайник, шт. 1,000 180,00
чашка, шт. 10,000 270,00
ялинка, шт. 1,000 120,00
ВСЬОГО: 36 240,34