Організація та зміст освітнього процесу

в закладі дошкільної освіти

Організація освітнього процесу у  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України  “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” і спрямована на реалізацію основних завдань  закладу дошкільної освіти.

Зміст освітнього процесу у  закладі дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, навчальний рік  розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року:

з 1 вересня по 15 вересня – адаптаційний, діагностичний період (вияв­лення педагогами рівня і проблем розвитку дитини на початку навчаль­ного року);

з 15 вересня по 10 травня навчальний період;

з 10 травня по 30 травня діагностичний період (вивчення педагогами рі­вня і проблем розвитку дитини на кінець навчального року).

З 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

Орінтовна загальна тривалість канікул, під час яких заняття із вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні- 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 15 календарних днів, весняні – 5 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча та художньо-естетична робота.

Діяльність ЗДО регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу і затверджується її директором.

Планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами з урахуванням завдань  освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Дана модель перспективного планування дає можливість педагогам-дошкільникам реалізувати на практиці інтегрування різних видів діяльності, систематизувати знання, уміння, навички дітей з  урахуванням досвіду діяльності.

Навчальний день поділяється на три блоки:

Ранковий навчальний блок – тривалість з 6.30 до 9.00 годин – до нього входять:

  • сумісна діяльність вихователя з дитиною;
  • вільна самостійна діяльність дітей.

Розвивальний блок – тривалість з 9.00 до 10.30 годин – представляє со­бою організоване навчання у формі занять.

Вечірній блок – тривалість з 15.00 до 18.30 годин – включає в собі :

  • гуртки за напрямками:    мовленнєво-творчий,  художньо-естетичний,  фізичний розвиток,  художня праця,   театралізація;
  • а також: спортивні години,  самостійна діяльність дитини і його сумісна  діяльність з вихователем.

 

У освітньому процесі  закладу дошкільної освіти  використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – від 15 до 20 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), середнього дошкільного віку – до 20-25 старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, студійних кімнат, ігрового,   майданчика тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

Організовуючи навчальну діяльність важливо систематично використовувати завдання із ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань), експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Слід поєднувати вербальні, наочні і практичні методи, відводити належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей доцільно диференціювати роботу з ними на заняттях та у повсякденному житті, об’єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у освітньому процесі закладу дошкільної освіти як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Переорієнтація освтнього процесу в сучасному закладі дошкільної освіти на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Можливе різне профільне спрямування гуртків: естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні), спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики тощо), іноземної мови та ін. Вони організуються з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення. Зміст гурткової роботи визначається  парціальними програмами чи авторськими, які складаються керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності, обов’язково узгоджується з освітньою програмою, затвердженою МОН України, за якою працює заклад і відображається у річному плані роботи.

Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2-3 рази на тиждень. Оптимальними є наповнюваність гурткових груп – 10-14 осіб на одному занятті та відвідування однією дитиною одного гуртка на день.

У загальному розкладі гурткових занять раціонально узгоджуються заняття гуртків різних профільних напрямків для дітей різних вікових груп, уникається дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня.

Освітній процес в  закладі дошкільної освіти організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного “Я” дитини. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної насиченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням. Оснащення освітньо-виховного процесу рекомендується здійснювати відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 року № 509).

Пріоритетного значення в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти набувають питання удосконалення системи виховання дітей раннього віку та перегляд підходів до підготовки дітей старшого дошкільного віку (5-6 річних) до систематичного навчання в школі за орієнтирами НУШ.

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

З огляду на те, що діти раннього віку в основному відвідують групи, де одночасно перебувають малюки з різницею у віці ( від 2 років до 3-х років, а іноді й в інших комбінаціях), не слід обмежувати ініціативу вихователя у виборі форм організації освітньо-виховного процесу. Від вихователів вимагається уміння розподілити у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити диференційований та індивідуальний підходи, не пригнічувати дитячої ініціативи і бажань. Слід повніше реалізовувати програмові завдання не лише на спеціальних заняттях, але і в ігровій, театралізованій діяльності, під час індивідуального спілкування з дитиною тощо.

Формування готовності до систематичного навчання та шкільного життя дітей шестирічного віку актуалізується у зв’язку із переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання у НУШ та  відповідно до вимог Закону України “Про освіту”. З огляду на це, важливо враховувати особливості психофізичного розвитку шестирічних вихованців закладу дошкільної освіти . У центрі уваги постають завдання забезпечення дитині перед вступом до школи мінімально-освітнього ядра (ЗУН+ДД-досвід діяльності), що зробить особистість малюка життєво компетентною, адаптованою і адекватно зорієнтованою в навколишньому середовищі, підготовленою до систематичного навчання. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – пріоритетні напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Не слід механічно переносити в роботу з шестирічними дошкільниками зміст, форми і методи підготовки до школи та критерії визначення готовності до шкільного навчання, які застосовуються до семирічних дітей.

Актуальними у освітньому процесі закладу дошкільної освіти залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності закладу дошкільної освіти залишається фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників. Відмова від жорсткої регламентації в побудові режиму дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування на користь занять та інших навчальних чи гурткових видів діяльності. Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: ранній вік–до 2–3 годин; молодший дошкільний вік–до 3–4 годин; старший дошкільний вік–до 4–5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності закладу дошкільної освіти залишається фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників. Відмова від жорсткої регламентації в побудові режиму дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування на користь занять та інших навчальних чи гурткових видів діяльності. Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: ранній вік – до 2–3 годин; молодший дошкільний вік – до 3–4 годин; старший дошкільний вік –до 4–5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності.

Мовленнєві заняття слід проводити інтегровано, комплексно розв’язуючи поставлені завдання. Здійснювати поступовий перехід від суто репродуктивних дій дітей (повторень, наслідувань зразка, переказів тощо) до продуктивних, творчих, що забезпечить своєчасне опанування дітьми мовних явищ, сприятиме розвитку словесно-логічного мислення на порозі шкільного навчання. Передбачати також розгортання навчально-мовленнєвої діяльності у повсякденному житті у формі мовленнєвих ігрових ситуацій, дидактичних ігор, самостійної художньо-мовленнєвої діяльності, індивідуальної роботи, творчих гуртків тощо, а також активне включення мовлення в предметну, ігрову, рухову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану, музичну діяльність тощо. Особливої уваги потребує організація комунікативної діяльності (спілкування з однолітками і дорослими один на один, в підгрупах, колективі); перед дітьми постають нові завдання спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях як природних, так і штучно створюваних, імпровізованих.

Навчання дошкільників елементів писемного мовлення (письма і читання) теж має місце в освітньому процесі, але не варто форсувати формування у дошкільників навичок власне письма і читання, адже це є головним завданням початкової школи. Більш адекватними можливостям і потребам дошкільного віку є розвиток дрібної моторики кистей рук, координації рухів очей і рук, фонематичного слуху, ознайомлення із словом і реченням, складом і звуком, буквами, навчання звукового аналізу і первинного поскладового злитого читання орієнтуючись на “зону найближчого розвитку” дітей.

Естетичне виховання як таке, що сприяє розвитку природних нахилів, творчих здібностей, обдарувань, творчої уяви, фантазії також розглядається в контексті становлення дитячої особистості напередодні шкільного життя. Реалізація його завдань відбувається на основі широкої інтеграції і пронизує весь педагогічний процес в дошкільному закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки). В цих формах комплексно використовуються твори музичного, театрального, літературного, образотворчого мистецтва в контексті загальнолюдської і національної культури. При цьому організовується цілеспрямоване педагогічне спілкування в середовищі мистецтва з метою введення дитини в певну історичну епоху, ознайомлення з національним колоритом, засобами художньої виразності, притаманним різним видам мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, музика, хореографія, театр, література). Завершальним етапом інтегрованого процесу естетичного пізнання стає творча художньо-практична діяльність дошкільників (образотворча, театралізована, музична, літературно-художня).

Першочерговими завданнями морального розвитку дошкільників є пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей, ознайомлення із змістом і значенням моральних вимог, норм і правил поведінки, морально-етичними цінностями. Особливе значення надається громадянському вихованню з дошкільних років: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих суспільних подій. Для цього використовується комплекс засобів педагогічного впливу (наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні завдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги та ін.) в різних видах діяльності впродовж усього часу перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку, як складової морального становлення, є формування емоційної готовності до праці, елементарних умінь і навичок в різних видах праці, інтересу до світу праці дорослих людей. Важливим аспектом є індивідуальний та диференційований підходи до дитячої особистості (врахування інтересів, уподобань, здібностей, засвоєних умінь, особистісних симпатій при постановці трудових завдань, об’єднанні дітей в робочі підгрупи тощо) й моральна мотивація дитячої праці. Слід відмовитися від авторитарності, жорсткої регламентації трудової діяльності, частіше організовувати роботу з невеликими групами дітей в атмосфері відвертості, доброзичливості, взаємодопомоги, творчого пошуку.

Одним з важливих питань залишається виховання екологічної культури у дошкільників. Його розв’язання здійснюється у таких напрямках: формування реалістичних уявлень про явища природи, елементів екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно-ціннісного, дбайливого ставлення до природного довкілля, прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування. Ознайомлюючи дітей з природою, враховувати, що кожен регіон України має специфічні природно-географічні особливості. Вихователі повинні розширювати і поглиблювати власні знання і знання дітей про природу, побут, культуру, етнічні традиції своєї місцевості.

Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у освітньо-виховному процесі закладу дошкільної освіти, психолого-педагогічної і медичної самоосвіти. З цією метою проводяться батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, “круглі столи”, тренінги, вікторини, дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, гуртки, “школи молодих батьків (бабусь, дідусів)”, застосовуються засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучаються батьки до проведення свят, розваг, походів, екскурсій та ін. При виборі форм роботи закладу дошкільної освіти з родинами вихованців враховуються життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім’ях та їхня стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька та інші фактори. Батьки виступають не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності.

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту освітньо-виховного процесу покладається на керівника і кожного члена трудового колективу закладу дошкільної освіти в межах їхніх посадових обов’язків. Методичні служби всіх рівнів надають дієву допомогу на місцях, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практикуми, методичні об’єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо).

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

Ран.дошк.вік

Мол.дошк.вік

Сер.дошк.вік

Стар.дошк.вік

Удома
Підйом, ранковий туалет

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

У дошкільному закладі
Ранкова зустріч, ігри, самостійна індивідуально-спілкувальна діяльність, ранкова гімнастика.

7.30 – 8.20

7.30 – 8.20

7.30 – 8.25

7.30 – 8.30

Підготовка до сніданку, сніданок

8.20 – 8.50

8.20 – 8.50

8.25 – 8.50

8.30 – 9.00

Самостійна діяльність, ігри.

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

Організована навчально-розвивальна діяльність (групові, по підгрупах, індивідуально-групові, міні-заняття, заняття з психологом).

9.0 – 9.30

9.00 – 9.40

9.00 – 9.55

9.00 – 10.30

Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення з прогулянки

9.30 – 11.50

9.40 – 12.00

9.55 – 12.15

10.30 – 12.25

Підготовка до обіду. Обід.

12.00 – 12.50

12.15 – 13.00

12.30 – 13.00

12.40 – 13.10

Підготовка до сну. Сон.

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

13.10 – 15.10

Поступовий підйом. Гімнастика пробудження

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.10 – 15.35

Підгрупова та індивідуальна робота, міні-заняття, гурткова робота, індивідуальні заняття

15.20 – 15.40

15.20 – 15.40

15.20 – 15.50

15.35 – 16.10

Підготовка до вечері.Вечеря

16.15 – 16.45

16.25 – 16.55

16.35 – 17.00

16.45 – 17.05

Прогулянка.Повернення дітей додому.

16.45 – 18.00

16.55 – 18.00

17.00 – 18.00

17.05 – 18.00

 

Тривалість рухового режиму

2 – 3 год

2 – 3 год

3 – 4 год

4 – 5 год

 

Патріотизм плекається в родині

Національно-патріотичне виховання дітей набуло сьогодні небувалої ваги. Однак навіть найґрунтовніша робота в дошкільному закладі зійде нанівець, якщо патріотичні почуття не плекаються в родині. У  сім’ї закладаються й любов до рідної, почуття гордості за героїчних пращурів. Які ж спогади залишаться у нинішніх малят? Яке майбутнє свого роду, своєї країни будують сучасні батьки?


 

 

Основи національного та патріотичного виховання

Словник педагогічних термінів визначає національне виховання як історично зумовлену, створену самим народом систему виховних ідеалів, поглядів,переконань, традицій, звичаїв, спрямованих на доцільну організацію діяльності членів суспільства, в ході якої відбувається оволодіння морально-0духовними цінностями народу, забезпечується єднання і спадкоємність поколінь, соборність нації.

Патріотичне виховання передбачає передусім формування почуття гордості за матеріальні й духовні досягнення свого народу, любові до Батьківщини, прагнення зберегти загальнолюдські й національні морально-духовні цінності, характерні особливості Батьківщини, захистити культурні та матеріальні набдання  свого народу, громади.

У сучасній педагогіці розрізняють етнічний, територіальний і державницький патріотизм.

Етнічний патріотизм закладається з наро­дження, повноцінно розвивається у дитини, яка зростає в національно орієнтованій сім’ї й ви­ховується в національних освітніх закладах. Цей патріотизм ґрунтується на почутті приналежності до свого народу, причетності до його історії, лю­бові до рідної культури. Тож важливо змалку на­вчати дитину рідної мови, залучати її до народних традицій і звичаїв, ознайомлювати з народною творчістю: поезією, музикою, театром, танцем, архітектурою, художнім і декоративно-ужитковим мистецтвом — усім, що втілює неповторні особливості, ідеали та прагнення народу в мате­ріальній і духовній сферах.

Територіальний патріотизм закладається в ранньому дитинстві, формується та розвивається одночасно з розвитком свідомості. Роз­витку цих почуттів сприятиме озна­йомлення дітей з географічними та природними особливостями рідного краю, України, формування уявлень про історичні та сучасні побут, культу­ру, досягнення і звершення земляків.

Державницький патріотизм ґрун­тується на державній ідеології та по­в’язаний з поняттям громадянськості.

Національно-патріотичне виховання в дошкіль­ному закладі передбачає надання дітям знань про власну сім’ю, традиції та історію свого роду, давній і сучасний побут, історію й сьогодення на­роду; виховання любові до сім’ї, рідного дому, дитячого садка, міста або села, рідного краю, пошани та бережного ставлення до культурної спадщини свого народу, поваги до державних символів, толерантного ставлення до одноліт­ків, батьків, сусідів, інших людей, представників інших народів, культур і традицій, національної гордості за внесок нашого народу в матеріальну та духовну культуру України і людства загалом.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ БАТЬКАМ

Надзвичайно важлива роль у плеканні громадянина-патріота належить родині. Коли батьки та авторитетні для дітей дорослі проявляють щирі патріотичні почуття, це сприяє усвідомленню до­шкільнятами своєї національної приналежності, формуванню їхніх моральних переконань.

Формувати патріотичні почуття та уявлення про національну приналежність краще на основі доступних дітям фактів, безпосередніх спостере­жень за подіями суспільного життя, організованої дорослими практичної діяльності, посильної для дошкільнят. Корисними стануть дитячі книжки, мультиплікаційні фільми, телепередачі, в яких ідеться про історію й сьогодення країни, щоден­не життя дітей і дорослих.

Дуже цінною для становлення світогляду ди­тини є традиція дослідження власного ро­доводу, створення родинного дерева. Почати можна з розглядання сімейних фотоальбомів, реліквій, речей, що перейшли у спадок. Про іс­торію та життя родини розкажуть старі книжки, вітальні листівки, дитячі іграшки, новорічні при­краси. У кожній родині зберігаються різні речі на згадку про близьких. У когось це срібна ложечка “на перший зуб”, вишитий рушник на згадку про майстриню-бабусю або старовинний український посуд, яким користуються й дотепер. Ці реліквії, сповнені енергії добра, любові, теплоти, допома­гають сучасному поколінню встановити духовний зв’язок з предками, дізнатися, що вони зробили для сім’ї, села або міста, в якому жили, в яких визначних подіях брали участь. Таким чином малята пізнають історію не тільки своєї родини, а й міста або села, країни. Знайомство з життям прароди­чів іноді проливає для тат і мам світло на особли­вості характеру власної дитини, яка, на перший погляд, не схожа ні на кого з близьких рідних.

Розповіді батьків про своє минуле, нинішнє життя, бесіди про ймовірне майбутнє самої ди­тини, родичів, близьких і знайомих людей — ба­гатюще джерело знань для малюка. Вони спри­яють засвоєнню дошкільником культурологічних цінностей, формуванню автобіографічної пам’яті.

Ознайомленню дітей з історією та культурою рідного міста, країни надзвичайно сприяють екскурсії до музеїв: історичних, археологічних, краєзнавчих, природничих, літературних, мемо­ріальних, мистецьких, етнографічних,

За допомогою сучасних інформа­ційно-комунікаційних технологій можна знайти й роздрукувати фрагмент мапи, на якому будуть позначені рідна домівка, дитячий садочок, бу­динок бабусі та дідуся. Дошкільняті буде ціка­во нанести на таку мапу маршрути подорожей, місця, де побувала родина, зазначити, з якої нагоди це відбулося. Малюк може позначити на мапі різні шляхи від дому до дитячого садка, будинків рідних і друзів, улюблених місць про­гулянок — міського скверу, парку тощо. Прива­бить дитину й можливість самостійно (або за до­помогою дорослого, старших брата чи сестри) створити мапу з різними маршрутами. Запропо­нуйте маляті намалювати вулицю на папері (тка­нині, шпалерах або іншій основі) фломастером (фарбами, олівцями, маркерами), розмістити на такій “мапі” фотографії або малюнки будинків, дитячих майданчиків, природних об’єктів та ін­ших цікавинок, що трапляються по дорозі.

Залучення дошкільників до приготування на­родних святкових, обрядових страв допоможе ознайомити їх з деякими особливостями укра­їнської кухні, національними традиціями гостин­ності. Участь у випіканні “жайворонків”, пасок, фарбуванні яєць стане цікавою і радісною поді­єю для малят. Цікавим для дорослих і дітей може бути приготування страв інших народів, пред­ставники яких проживають на теренах України.

Формуванню уявлень про суспільне життя та важливість громадянських обов’язків сприятиме спільна участь батьків і дітей у загальномісь­ких, районних толоках з прибирання та озеле­нення дворів, скверів, парків, праця на сільських присадибних ділянках, виготовлення і вивішуваня годівничок для птахів, шпаківень та ін.

Усвідомленню дитиною важливості її праці, особистого внеску у волонтерський рух спри­ятиме участь родини у різних доброчинних акціях, таких як збирання іграшок або одягу для дітей-сиріт, допомога самотнім літнім людям, виготовлення сувенірів, оберегів для воїнів укра­їнської армії, малювання вітальних листівок з на­годи Дня Незалежності України, Дня захисника України (Дня українського козацтва), свят новорічно-різдвяного циклу тощо.

Оскільки почуття національної приналежності й патріотизм у дитини зароджуються, формують­ся і розвиваються в сім’ї, вкрай важливо надавати малятам можливість брати участь у громадсько­му житті, набуваючи таким чином необхідного соціального досвіду. Отже, власним прикладом і залученням дітей до активної соціально значущої діяльності батьки сприятимуть вихованню патрі­отично налаштованих і національно свідомих громадян України.