Схвалено                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                     Директор ЗДО №45       Панасюк Т.Г.

Протокол № 2 від 30.10.2020 р.

Положення

про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

в ЗДО №45 м.Рівне

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування)-діяння (дії) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є: -систематичність (повторюваність) діяння; -наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (без свідків-не булінг); -дії кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, (одноразовий  конфлікт –сварка/ НЕ БУЛІНГ)

2. Повноваження керівника ЗДО

щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник закладу дошкільної освіти№45:

-забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

– з урахуванням пропозицій  органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

– розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

– повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі дошкільної  освіти;

– здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти.

2. Вихователі дітей  раннього та дошкільного віку.

2.1.Забезпечують:

– реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

– виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

– прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті закладу, розміщення в інформаційних куточках для батьків вихованців інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу;

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

– правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.2. Всі педагогічні працівники :

– забезпечують вихованцям захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

– повідомляють керівника закладу про факти булінгу (цькування) стосовно вихованців, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

– сприяють у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

– виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) ЗДО№45.

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) створюється наказом керівника закладу та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, батьки постраждалого та булера, інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування).

3.5.Засідання Комісії скликається керівником закладу для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) відповідно до заяв, що надійшли.

3.6.У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7.Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8.Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

4.1.Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.2.Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

4.3.Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

4.4.Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

4.5.Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

в закладі освіти

та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

5.1.В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування).

5.2.Виконується рішення та рекомендації Комісії.

5.3.Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги вихованцям, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

5.4.Керівник закладу відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) .

6-8. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1.Здобувачі освіти мають право на:

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.2. Здобувачі освіти зобов’язані:

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

7.1. Працівники, які залучаються до освітнього процесу мають право на:

– захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства, у тому числі булінгу (цькування), що завдають шкоди здоров’ю.

7.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу зобов’язані:

– повідомляти керівника закладу дошкільної освіти про факти булінгу (цькування) стосовно вихованців, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

8. Батьки здобувачів :

8.1. Батьки здобувачів освіти мають право:

– отримувати інформацію про діяльність щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) – подавати керівнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

– вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

8.2. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

– виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, національними групами;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– сприяти керівнику закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

– виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі дошкільної  освіти.

9. Прикінцеві положення

9.1.Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується наказом керівника.

9.2.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради закладу та відповідно до наказу керівника.