Положення

про піклувальну раду ЗДО № 45 гуманітарного напрямку

1. Загальні положення.

1.1.У своїй діяльності  піклувальна рада ЗДО №45 керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими нормативними та правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи дошкільної освіти.

1.2.Заклад дошкільної освіти розробляє Положення про  піклувальну  раду  відповідно до свого статусу.

1.3.Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ,  закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи  закладу дошкільної освіти.

2.Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради.

2.1.   Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної освіти для   всіх   громадян,   задоволення   освітніх   потреб   особи,   залучення   широкої громадськості до вирішення проблем виховання та навчання.

2.2.   Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку закладу;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, установами, закладами, юридичними і фізичними особами, спрямована на поліпшення умов освітнього процесу  у закладі дошкільної освіти;
 • сприяння залученню  додаткових фінансових ресурсів та здійснення контролю за їх використанням;
 • сприяння зміцненню  матеріально-технічної бази  закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та  закладом дошкільної освіти;
 • сприяння   соціально-правовому  захисту   учасників   освітнього процесу;
 • створення благодійного фонду  закладу.

2.3.   Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
 • самоврядування;
 • колегіальність ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • законності, гласності.

3.Створення  піклувальної ради та організація її діяльності.

3.1.   Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів трудового колективу, батьків або ради закладу дошкільної освіти  відповідно до чинного законодавства.

3.2. Піклувальна рада формується в складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, юридичних, фізичних осіб, які не є працівниками цього закладу.

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, батьки або особи які їх замінюють.

3.4 Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах трудового колективу, батьків  закладу шляхом голосування простою більшістю голосів

3.5.   Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на засіданні піклувальної ради на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засідання з числа членів піклувальної ради.

3.8. Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань,  віднесених до її повноважень.
 • голова піклувальної ради  має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.  Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше двох членів. Засідання піклувальної ради є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна рада інформує, звітує про свою діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації, через спеціальні стенди,сайт тощо.

3.11.     Рішення   піклувальної ради  в  7-денний термін доводяться до  відома   директора, колективу закладу дошкільної освіти,     батьків,    громадськості.     Іх     виконання  організовується членами піклувальної ради.

3.12. Допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування занять та режимних моментів тощо) за згодою директора  закладу дошкільної освіти.

4. Права піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу дошкільної освіти, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної  бази  закладу дошкільної освіти;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування  закладу;
 • брати  участь  в  розгляді звернень  громадян з  питань,  що  стосуються роботи закладу дошкільної освіти, з метою їх вирішення у встановленому порядку

5.Фінансова діяльність  піклувальної ради

5.1.   Піклувальна рада організовує і контролює надходження і  витрати коштів, які поступають у благодійний фонд закладу дошкільної освіти:

 • добровільних благодійних внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб;
 • прибутків від благодійних заходів, проведених на користь закладу.

5.2.    У випадку надходження коштів від  юридичних чи  фізичних осіб бюджетні асигнування закладу не зменшуються.

Позабюджетні кошти не підлягають вилученню і використовуються винятково  за цільовим призначенням.

5.3.   Піклувальна рада щороку звітує на загальних зборах про результати своєї діяльності.