Звіт керівника 2020-2021н.р.

Річний звіт про діяльність закладу

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗДО № 45 гуманітарного напрямку

ЗА РОБОТУ У 2020 -2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р., п.3 наказу МОН України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних……», Положення про дошкільний навчальний заклад, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Панасюк Тетяна Григорівна,  директор закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №45  гуманітарного напрямку, освіта вища, дошкільна, педагогічний стаж 47 років звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2020–2021 навчальному році.

Заклад дошкільної освіти(ясла-садок №45) гуманітарного напрямку знаходиться за адресою:

33013,м.Рівне, вул. Литовська,10, телефон 265-912,263-657,

E-mail: prolisokd@gmail.com

Заклад працює з 20 листопада  1980р.

Приміщення  закладу  розраховане на 12 вікових груп, з яких у 2020-2021 н.р. функціонувало: 2 групи раннього віку, 9 груп дошкільного віку. Одне групове приміщення переконструйоване під спортивну та хореографічну зали.  Групи укомплектовані за віковим принципом.

За списком на 01.09.2020р. в закладі-306 дітей: в групах раннього віку-40  дітей, в групах дошкільного віку-266 дітей. Упродовж року середня відвідуваність дітьми закладу складала: в групах раннього віку-11 дітей, в групах дошкільного віку-15 дітей. Низька відвідуваність дітьми закладу пов’язана з поширенням коронавірусної інфекції та тимчасовим призупиненням роботи закладу у вересні 2020р.

В 2020-2021 н.р. згідно електронної черги було прийнято 71 дітей.

У закладі працюють 24 вихователя, 2 музичних керівники, практичний психолог, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед, 2 керівники гуртків, 2 сестри медичні старші.

Якісний склад педагогічних кадрів:

За освітою: вища педагогічна (дошкільна) у 37%, вища педагогічна – 46%, середня спеціальна у 17% осіб;

За стажем роботи: до 5 років- 8% осіб, до10 років -17%, до 20 років-17%,  понад 20 років і вище -58%.

За результатами  атестації: “спеціаліст вищої категорії”- 37%, “спеціаліст першої категорії”- 21%,  “спеціаліст другої категорії” -21%, “спеціаліст” -21%

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному навчальному році про атестовано 16% педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 24% особи.

Педагогічні та медичні працівники закладу використовуючи потенціал сучасних мережних засобів навчання-вебінари, в режимі реального часу засобами презентацій, аудіо-відеоповідомлень, ознайомлювалися з нововведеннями та впровадженням інноваційних педагогічних технологій, що дозволили реалізувати колаборативну форми підвищення фахової кваліфікації працівників

У 2020-2021н.р. колектив  закладу дошкільної освіти №45 гуманітарного напрямку, керуючись Законами України  «Про освіту»(нова редакція), «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти продовжив роботу  над проблемним питанням закладу та пріоритетним напрямком освітньої діяльності «Розвиток творчої особистості дитини шляхом використання інноваційних технологій». Даній проблемі були підпорядковані завдання які ставив педагогічний колектив у минулому навчальному році:

1.Оптимізація роботи з організації сучасного предметно-просторового розвивального середовища груп за технологією «Стіни, стеля і підлога, що говорять», сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

2. Налагодження партнерської взаємодії у тріаді «дитина – педагог – батьки», в умовах з нестабільною ситуацією з короновірусною хворобою, засобами електронної комунікації.

3. Оновлення освітнього процесу шляхом застосування сучасних систем планування освітньої діяльності педагогами закладу.

В умовах варіативності програмних документів організація освітнього процесу в групах раннього та дошкільного віку здійснювалась за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенцій кожної дитини в вересні 2020 року, травні 2021 року педагогами проведено  діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетентності (знань, умінь, навичок) вихованців закладу дошкільної освіти.

З метою проведення цілеспрямованого  і повного педагогічного обстеження рівня компетентності, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками  всіх семи освітніх ліній (“Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина у світі природи”, “Дитина у світі культури”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Гра дитини”, “Мовлення дитини”).

Виходячи з результатів порівняльного (вересень 2020р.-травень 2021р.)  моніторингу досягнень дітей за  показниками компетентності освітніх ліній, можна зробити наступний висновок,  що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетентності. Узагальнені дані по закладу, у порівнянні з вереснем 2020 року в травні В.р.-збільшився на 14% та складає 29%, Д.р.- збільшився на 8% та складає 47%, С.р.-зменшився на 17% та складає 22%, низький рівень зменшився на 5% та складає 2%.

Невід’ємною частиною освітнього процесу було впровадження інноваційних технологій, авторських програм та методик, спадщини видатних педагогів. Порівняно з минулим навчальним роком збільшились на 15% кількісні показники введення інновацій, розширився спектр впровадження новітніх технологій.

Впровадження принципів особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, використання інноваційних технологій, тематично-інтегрованого підходу, здійснення компетентнісного підходу в процесі реалізації завдань  програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» наповнило новим змістом освітній процес та створило оптимальні умови для гармонійного розвитку дошкільників, підготовки компетентного випускника закладу для подальшого навчання в  новій українській школі.

За результатами попереднього обстеження рівня психічного розвитку дітей старших груп відповідно до «Портрета дошкільника напередодні вступу до школи» практичним психологом Вірчик С.Л. можна зробити наступний висновок, що високий та середній рівень мотиваційної готовності до навчання в школі показали 70% дітей, інтелектуальної-82%, показники емоційно-вольвої готовності високого та середнього рівня сформовані у 74% дітей. Таким чином можна зробити висновок, що у закладі створені належні умови з підготовки дітей для успішного опанування навчальної діяльності в школі.

Упродовж року альтернативними формами дошкільної освіти охоплено 19 дітей, з них 13 дітей-шостого року життя. 9 дошкільників відвідували консультаційний центр та локальний осередок “Порадьтеся з психологом”, 13 дошкільнят були охоплені іншими формами дошкільного виховання.

Педагоги закладу брали участь у I турі XVIII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Дошкільна освіта» та були відзначені нагородами: II місце отримала творча група педагогів закладу за розробку матеріалу блоку «Природа Рівненщини» парціальної програми з народознавства для дітей старшого дошкільного віку «Рівнезнавство», III місце отримала Новак Жанна Миколаївна, вихователь, за підготовку творчого доробку «Формування базових якостей особистості у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури», в номінації-лауреати відзначена Ходорчук Наталія Миколаївна, вихователь, за підготовку творчого доробку «Формування екологічного світорозуміння старших дошкільників у процесі пошуково-дослідницької діяльності».

На базі закладу було проведено засідання творчої студії для вихователів закладів дошкільної освіти з теми: «Впровадження здоров’язбережувальних технологій при формуванні у дошкільників елементарних валеологічних знань”. Педагоги закладу поділилися досвідом роботи побудови освітнього процесу з дітьми за принципом оздоровлення.Також в закладі проходили спільні виставки дітей, батьків, педагогів за темами “Щедра осінь”, “Зимові фантазії”, “Державні Символи України” , “Весна іде – весні дорогу” ,”Розмалюю писанку,” “Моя родина.” Всі ці заходи послужили зросту творчого потенціалу педагогів закладу, підвищенню їх професійної компетентності, збагаченню практичним досвідом проведення різних форм роботи з дітьми, батьками, громадськістю та зміцнило зв’язки з родинами вихованців.

Медична робота в закладі проводиться під керівництвом сестер медичних старших Квасун Л.С., Борсук Н.А. та регулюється Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі, Положенням про медичний кабінет та Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, Протиепідемічними заходами у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно Постанови Головного державного санітарного лікаря України №4 від 23 квітня 2021р., Вимогами щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), Нормами харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №305 від 24.03.2021р. Вся медична діяльність спрямована на проведення суворого дотримання санітарно-протиепідемічних заходів щодо попередження розповсюдження гострих респіраторних захворювань та COVID-19, профілактичних оглядів, проведення тестувань працівників ЗДО, вакцинацій, невідкладну допомогу, просвітницьку роботу серед батьків. Сестри медичні старші здійснюють систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічного режиму, проведення всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, санітарно-освітньої роботи з усіма учасниками освітнього процесу, виконанням методики проведення занять та їх впливом на організм дитини.

Середній показник індексу здоров’я дітей складає: в групах дітей раннього віку- 98%, в групах дітей дошкільного віку 97%.

По групах здоров’я:

І група-257дітей,

II група – 75 дітей,

III група – немає,

IV група – немає

По групах з фізичного виховання:

в  основній-306 дітей,

в підготовчій -немає,

в спеціальній групі – немає,

звільнених від занять з фізкультури-немає.

Аналіз фізичного розвитку дітей за результатами антропометрії: середньо-гармонійний розвиток –  100%

Колектив закладу проводить онлайн, офлайн роботу щодо зниження захворюваності: роз’яснювальну роботу з батьками щодо профілактики захворювань, дотримання санітарних вимог, проведення загартовуючих заходів, дотримання організації життєдіяльності дітей.

Організація харчування в закладі здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої МОН і МОЗ України №298/277 від 17.04.2006 року та змін до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 26.02.2013 року №202/165.,Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №305 від 24.03.2021р

У закладі дошкільної освіти організовано триразове харчування для дітей раннього та дошкільного віку. Пільговим харчуванням охоплено: 29 дітей безкоштовно (діти – інваліди, діти, батьки яких є учасниками АТО) та 24 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з 50% оплатою. Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку-28грн., для дітей дошкільного віку-34 грн. 40% вартості харчування оплачується з міського бюджету. Контроль за організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв проводиться сестрою медичною старшою, директором закладу та комісією з питань харчування. Ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, радіоконтролю, термінами та умовами їх зберігання. Щомісяця ведеться аналіз та регулювання натуральних та грошових норм харчування. Аналіз виконання норм споживання дітьми основних продуктів вказує, що у 2020-2021н.р. харчування є збалансоване і раціональне, проте є факти недовиконання норм споживання яєць, фруктів і соків.

В структурі загальної роботи закладу важливе місце посідала адміністративно-господарська діяльність. Упродовж 2020-2021н.р. особлива увага приділялась зміцненню та збереженню матеріальної бази закладу.

Бюджетне фінансування з 01.09.2020-30.05.2021р.

з/п

Найменування Вартість
1

Термометр безконтактний 3шт.по 1650грн,

3шт по 960грн

7830 грн
2 Комплекс ігровий дитячий “Вежа” 27083,33 грн
3 Комплекс ігровий “Коник” 32500 грн
4 Миючі засоби 3912 грн
5 Дез.засоби 1295 грн
6 Вогнегасники 3 шт. 4224 грн
7 Будівельні матеріали 2226,56 грн
8 Перевірка та випробування пожежних кранів 2718,90 грн
9 Повірка лічильників води та ваг 1532,57 грн
10 Повірка опору ізоляції, ремонт електроплити 2000 грн
11 Розпломбування лічильника води 68 грн
12 Водонагрівач (кухня) 2599 грн
13 Господарські товари: ел.лампочки, лопати 3090,90 грн
14 Миючі засоби 7600 грн
15 Миючі засоби 400 грн
16 Паперові рушники 16 шт. 364,64 грн
17 Дез.засоби 5шт по 5л 1750 грн
18 Підписка преси на 2021р. 6678 грн
19 Антисептики для рук 12шт по 1л 1680 грн
20 Рідке мило 12 шт 1584 грн
21 Паперові рушники 50шт 1139,50 грн
22 Спец.одяг (халати) 6400 грн
23

Інтернет зв’язок (ел.пошта,телефон,радіо)

за вересень, жовтень, листопад

1523,84 грн
24 Енергозберігаючі лампи 2000 грн
25 Паперові рушники 4004 грн
26 Поточний ремонт плити на харчоблоці 7470 грн
27 Поточний ремонт аварійної ділянки тепломережі 20976 грн
28 Навчання “Правила експлуатації електроустановок споживачів” 600 грн
29 Навчання по електробезпеці 550 грн
30 Фарби, лаки, шпаклівка 6551,71грн
31 Двері, дверна коробка (кухня) 1832,22грн
32 Горшки для квітів (коридор) 1573,32грн
33 Тканеві ролети (муз.зал) 12059,79грн
34 Рукавиці рез.багаторазові 663грн
35 Навчання “Охорона праці”

750грн

 

 

Спонсорські кошти з 01.09.2020р.по 30.05.2021р.

з/п

Найменування Вартість
1 Двері гр.№10 2000 грн
2 Господарська шафа гр №7 3150 грн
3 Тумба гр №7 650 грн

 

Кошти з ДОП з 01.10.2020р.по 30.05.2021р.

з/п

Найменування

Вартість

1

Термометр безконтактний

2400 грн

2

Мийка кухонна (кухня)

6450 грн

 

Батьківські кошти з 01.09.2020р.по 30.05.2021р.

з/п

Найменування Вартість
1 Термометр безконтактний 2340 грн
2 Музична колонка 1000 грн
3 Типограф.бланки 770 грн
4 Шафа господарська гр.№1 3500 грн
5 Постіль дитяча гр.№2 4800 грн
6 Гірка дитяча 8000 грн
7 Акваріум 370 грн
8 Пилосос гр.№8 2799 грн
9 Годинник (коридор) 265 грн
10 Шафа гр №7 3150 грн
11 Жалюзі вертикальні гр.№9 5650 грн
12 Жалюзі вертикальні гр.№12 6150 грн

Покращення матеріальної бази ЗДО №45

за рахунок батьківських коштів у порівнянні з минулим роком.

Придбано:

  • постіль дитяча гр.№2
  • пилосос в групу № 8
  • тумба гр.№7
  • шафа господарська гр.№1,4,7
  • жалюзі вертикальні гр.№9, гр.№12

Виготовлено та встановлено:

  • гірка гр.№ 5
  • двері в гр.№10

На сайті закладу, на сторінці  «Інформаційна відкритість закладу», розділ-фінансова звітність оприлюднюється щомісячний звіт оприбуткування товарів, які придбані за батьківські внески.

Всі матеріали, обладнання, які були придбані, подаровані, оприбутковано централізованою бухгалтерією дошкільних установ і поставлено на облік по закладу  згідно вимог.

Адміністративно-господарська робота спрямовувалась також на здійснення контролю за економним використанням тепло-водо-енергоресурсів, дотримання лімітної дисципліни, забезпечення готовності закладу до нового навчального року, опалювального сезону, літньої оздоровчої компанії. дотримання інструкції з техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей.

Керівником закладу дошкільної освіти з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колективним договором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

– проведено  інструктажі з охорони праці,  з пожежної безпеки, з охорони життя і здоров’я дітей також цільові та  позапланові інструктажі.

– перезаряджено 9 вогнегасників;

– укомплектовано та повірено 6 пожежних кранів, 1 пожежний гідрант;

-2 рази на рік проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання,меблів.

Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього електричного освітлення. Складено відповідні акти.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

В закладі діють органи громадського самоврядування (рада закладу, педагогічна рада, батьківський комітет, піклувальна рада, які стали дієвим способом формування громадської думки, ефективним засобом демократизації управління у закладі дошкільної освіти. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації актуально розглядали питання освітньої, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем закладу

Для забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом дошкільної  освіти належна увага приділялась зверненню громадян.  До керівника закладу у 2020-2021 навчальному  році було 45 звернень. З них:у 10 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації  харчування-8; організаційні-10, 17 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ЗДО.

Проте, залишаються проблеми:

– ремонт фасаду будівлі (аварійна ситуація з відпаданням лицювальної фасадної плитки),

– асфальтування території закладу.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:  спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у збереженні матеріальної бази закладу, в проведенні ремонтних робіт, що створює затишок та комфорт для дітей в групах. Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей. Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань освітнього процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

 

Директор ЗДО №45   Панасюк Т.Г.