Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
                                                                                                                                (форма № 4-2д,  № 4-2м),
              за 2022 рік
Установа ЗДО ясла-садок №45 гуманітарного напрямку за ЄДРПОУ 25675242
Територія м. Рівне за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 787 043,00 1 480,27 787 541,13 Х Х Х 1 980,27
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 787 043,00 Х Х Х 787 541,13 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 Х Х Х Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 787 043,00 Х Х Х Х 787 041,13 Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 785 143,00 Х Х Х Х 785 141,13 Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 Х Х Х Х Х Х
Оплата праці 2110 100 Х Х Х Х Х Х
  Заробітна плата 2111 110 Х Х Х Х Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 Х Х Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 Х Х Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 785 143,00 Х Х Х Х 785 141,13 Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 106 237,00 Х Х Х Х 106 236,69 Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 456,00 Х Х Х Х 455,34 Х Х
Продукти харчування 2230 170 698,00 Х Х Х Х 697,50 Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 677 752,00 Х Х Х Х 677 751,60 Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 Х Х Х Х Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 Х Х Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 Х Х Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 Х Х Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 Х Х Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 Х Х Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 Х Х Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 Х Х Х Х Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 Х Х Х Х Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 Х Х Х Х Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 Х Х Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 Х Х Х Х Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 Х Х Х Х Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 Х Х Х Х Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти 2600 340 Х Х Х Х Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 Х Х Х Х Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 Х Х Х Х Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 Х Х Х Х Х Х
Стипендії 2720 400 Х Х Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 Х Х Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 Х Х Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 430 1 900,00 Х Х Х Х 1 900,00 Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 1 900,00 Х Х Х Х 1 900,00 Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 1 900,00 Х Х Х Х 1 900,00 Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 Х Х Х Х Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 Х Х Х Х Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 Х Х Х Х Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 Х Х Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 Х Х Х Х Х Х
Реконструкція  та  реставрація 3140 520 Х Х Х Х Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 Х Х Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 Х Х Х Х Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 Х Х Х Х Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 Х Х Х Х Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 Х Х Х Х Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 Х Х Х Х Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 Х Х Х Х Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 Х Х Х Х Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 Х Х Х Х Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 Х Х Х Х Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 Х Х Х Х Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 Х Х Х Х Х Х
Керівник Б. М. Турович
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г. Т. Ярмольчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО № 45
безкоштовне надходження
 з січня по грудень 2022 року
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 2 3
борошно, кг 20 320,00
дріжджі, кг 2 137,50
родзинки, кг 3 240,00
іграшка новорічна гном, шт. 1 200,00
ізострічка, шт 10 410,00
адреналiн, шт. 2 20,40
акварель, шт 10 378,00
біосепт, шт 1 28,50
барвник, шт. 1 35,00
брил.зелені спирт.р-, шт. 1 10,70
бубон, шт. 2 240,00
бутиль з помпою для води, шт. 1 380,00
відбілювач, шт. 40 1 666,80
відро пласмасове, шт. 12 1 088,40
вінчик, шт 1 100,00
вага медична, шт. 1 380,00
валiдол, шт. 2 15,00
валік, шт. 1 115,00
вогнегасник, шт. 2 500,00
вугілля активоване, шт. 2 7,80
гітара, шт. 1 205,00
гель для прання, шт. 2 462,50
граблi, шт. 1 95,00
губка кухонна, шт. 30 1 207,50
діазолін, шт. 1 12,00
дімедрол, шт. 1 3,10
дерев”яна головоломка, шт 2 385,00
джеппа-дерева, шт. 3 720,00
дошка магнітна, шт. 1 1 019,20
дротаверiн, шт. 1 13,15
електрокоса, шт. 1 4 500,00
емаль блакитна, кг 1 101,57
емаль голуба, кг 1 90,80
емаль жовта, кг 2 239,25
емаль зелена, кг 3 371,88
емаль червона, кг 2 275,00
еуфілін 2% 5мл, шт. 1 4,10
засіб для миття, шт 1 175,00
засіб для миття підлоги, шт. 40 1 603,20
йод, шт 1 16,50
клей твердий, шт. 10 70,50
книга “Дошкільнятам правоз-о”, шт. 1 100,00
книга “Програма дошкільного виховання”, шт 11 1 760,00
книга “Скоромовки”, шт. 1 40,00
консруктор, шт. 1 157,16
консруктор Ромашка, шт. 1 305,16
консруктор Трубочки, шт. 1 376,28
корглiкон, шт. 2 8,23
костюм робочий, шт. 1 160,00
кошик для iграшок, шт. 2 397,00
крейда кольорова, набір 5 28,50
ксилофон, шт. 2 260,00
ліхтар, шт. 2 900,00
ліхтарі сонячні, шт. 2 1 321,20
лак, шт. 3 500,00
лак  кг, кг 9 1 675,00
ламінатор, шт. 1 1 239,00
левомеколь мазь, уп. 1 28,50
лепбук Зима, шт. 1 300,00
лотки  пластикові, шт. 3 150,00
м”яч, шт. 10 2 125,00
мішки для сміття, шт 20 392,00
магнію сульфат 25%, шт. 2 8,30
мат гімнастичний, шт. 6 9 635,00
мило рідке антисептичне, шт 40 2 511,20
миска пластмасова, шт. 2 90,00
набір ялинкових  прикрас, шт. 1 165,00
навчальні посібник “Комахи”, шт. 1 145,00
навчальний посібник “Склади речення”, шт. 1 120,00
насос ручний, шт. 1 170,00
нашатирний спирт, шт. 1 7,20
ножi дитячi, шт. 10 120,00
ножицi, шт. 5 145,50
олiвцi кольоровi, шт. 10 640,00
олівці воскові, шт 10 1 290,00
підодіяльник б/в, шт. 8 120,00
підставка для олівців, шт. 7 140,00
пазли, шт. 5 370,00
папiр будівельний, шт. 1 14,00
папір А4, шт. 5 1 050,00
папір туалетний, шт. 100 4 365,00
папка “Осінні спостереження”, шт. 1 135,00
папка “Посуд”, шт. 1 138,00
парацетамол, шт. 1 6,80
парацетамол 120мг, шт. 1 31,70
паролонова підстилка для лавки, шт. 1 231,77
пензлик, шт. 9 146,00
перекись водню, шт 3 28,50
переноска, шт. 1 110,00
пластилiн, шт. 10 512,00
порошок пральний автом., шт. 5 1 337,72
преднiзолон, шт. 2 48,86
принтер Epson кольоровий, шт 1 8 900,00
регідрон, уп. 5 69,50
решітка радіаторна, шт 33 11 064,00
рукавиці, шт 3 45,00
рукавиці діелектричні, шт. 1 300,00
ручка, шт. 15 600,00
рушник паперовий, шт. 130 8 125,00
світильник  Prismatic, шт 22 4 994,00
серветки  паперові, шт. 30 1 638,00
скакалка, шт. 10 600,00
снежка кг, кг 1 60,00
ст1лець оф1сний, шт. 1 1 000,00
стілець офісний, шт. 1 3 198,00
супрастiн, шт. 2 86,50
тарiлки, шт. 12 276,00
тарілка для хліба, шт. 6 246,00
термометр, шт. 1 50,00
тертка, шт. 2 270,00
тумба для взуття, шт. 1 2 800,00
тумба пiд канцтовари, шт. 1 4 300,00
фарба блакитна, кг 1 98,00
фарба бузкова, кг 1 94,00
фарба жовта, кг 1 120,00
фарба зелена, кг 1 105,00
фарба ківі, кг 1 125,00
фарба помаранчева, кг 1 98,00
фарба червона, кг 1 98,00
фарби пальчикові, шт 10 694,00
фломастери, уп. 5 195,00
халат білий, шт. 1 100,00
хула хуп, шт. 10 570,00
чайник, шт. 1 180,00
чашка, шт. 10 270,00
чистячий засіб, шт 40 3 547,60
шафа дитяча, шт. 1 354,00
ялинка, шт. 1 120,00
вогнегасник, шт. 2 500,00
електрокоса, шт. 1 4 500,00
мат гімнастичний, шт. 6 9 635,00
принтер Epson кольоровий, шт 1 8 900,00
ст1лець оф1сний, шт. 1 1 000,00
тумба пiд канцтовари, шт. 1 4 300,00
шафа дитяча, шт. 1 354,00
виконані роботи   677 751,60
ВСЬОГО:   816 230,13
Головний бухгалтер Г.Т. Ярмольчук

 

Звіт по благодійній допомозі для ЗДО №45 від SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL:

 

п\п

Опис

Вартість, грн

Кількість, шт

Примітка

1

Ручний насос з надувним штивом

170.00

1

 

2

М`яч волейбольний

1050.00

10

 

3

М`яч футбольний

1075.00

10

 

4

Хула хуп

570.00

10

 

5

Скакалка для дітей

1200.00

20

 

6

Ксилофон металевий

520.00

4

 

7

Гітара

410.00

2

 

8

Бубон

480.00

4

 

9

Дженга

2400.00

10

 

10

Дерев`яна головоломка

790.00

4

 

11

Пазл

740.00

10

 

12

Ізоляційна стрічка

820.00

20

 

13

Ножиці дорослі

231.00

10

 

14

Фломастери набір

390.00

10

 

15

Твердий клей

141.00

20

 

16

Папір А 4

2100.00

10

 

17

Будівельний папір

28.00

2

 

18

Воскові олівці

2580.00

20

 

19

Кольорова крейда

57.00

10

 

20

Кольорові олівці

1280.00

20

 

21

Дитячі ножниці

240.00

20

 

22

Ручки

1200.00

30

 

23

Пластилін

1024.00

20

 

24

Акварель

756.00

20

 

25

Пальчикові фарби

1388.00

20